ALGEMENE VOORWAARDEN

1)       Algemeen

 1. de maatschap: maatschap Dijstelberge & Omta Advocaten gevestigd aan het Lopendediep 1, 9712 NV te Groningen;
 2. het kantoor: de (afzonderlijke leden van de) maatschap, alsmede diegenen die op basis van een arbeids- en/of uitzendovereenkomst dan wel op vrijwillige basis aan de maatschap verbonden zijn;
 3. de cliënt: diegene die zich tot de maatschap heeft gewend met het verzoek hem als advocaat bij te staan in een of meer zaken;
 4. honorarium: de financiële vergoeding (nader overeen te komen) exclusief kantoorkosten en verschotten;
 5. verschotten: de uitgaven die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht aan derden doet;
 6. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

2)       Toepassing voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen het kantoor en de cliënt, tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen.

3)     Opdracht

Een opdracht wordt geacht door het kantoor te zijn aanvaard, tenzij door of namens het kantoor aan de cliënt is medegedeeld dat deze niet aanvaard kan worden. Elke opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de maatschap te zijn verleend ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van het kantoor, niet tot een resultaatsverplichting. Door het geven van een opdracht stemt de cliënt er mee in dat het kantoor die opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. Het kantoor zal bij inschakeling van een of meer deskundigen zoveel mogelijk tevoren overleg met de cliënt plegen en bij de keuze van deskundigen alle zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van het kantoor verwacht mag worden.

4)      Declaraties

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd;
 2. Verrichte werkzaamheden en gedane uitgaven worden maandelijks in rekening gebracht;
 3. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
 4. De maatschap is gerechtigd om aan de cliënt toekomende gelden, die de maatschap onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen;
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5)      Betaling

 1. Betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij de overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (met een maximum van € 5.000,00) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, strekt tot kwijting van de cliënt.
 3. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de cliënt.

6)       Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder zijn betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt / worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat het kantoor ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 15.000,00 of indien het door het kantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is tot een bedrag gelijk aan dat honorarium met een maximum van € 30.000,00. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Als de inschakeling van een of meer derden op verzoek of met toestemming van de cliënt is geschied, is het kantoor voor eventuele tekortkoming(en) van die derde(n) niet aansprakelijk.
 3. Alle aanspraken jegens het kantoor vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen 3 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.
 4. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden en de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door het kantoor voor de cliënt verrichte werkzaamheden.
 5. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt hem onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

7)      Wijziging van algemene voorwaarden

Het kantoor is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

8)      Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door het kantoor gedurende minimaal 5 jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

9)      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.