Privacyverklaring

 1. Privacy

Dijstelberge & Omta Advocaten stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects en het verwerken van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft weer hoe Dijstelberge & Omta Advocaten uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Dijstelberge & Omta Advocaten verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Dijstelberge & Omta Advocaten persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten en wederpartijen van Dijstelberge & Omta Advocaten;
 • prospects van Dijstelberge & Omta Advocaten;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen van Dijstelberge & Omta Advocaten.
 1. Verkrijgen persoonsgegevens

Dijstelberge & Omta Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
 1. u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Dijstelberge & Omta Advocaten voor de behandeling van uw zaak;
 2. u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 3. u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Dijstelberge & Omta Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor

 • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Marketingdoeleinden;
 • Verbetering van onze website en
 • Social media sharing.

Dijstelberge & Omta Advocaten verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Dijstelberge & Omta Advocaten om u nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Dijstelberge & Omta Advocaten verwerkt en met welk doel*.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze (digitale) berichten
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze (digitale) berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
BSN-nummer Voor de aanvraag van een toevoeging
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie in (digitale) berichten aan u te personaliseren en om op uw badge op te kunnen nemen alsmede voor de aansluiting met onze klantrelaties
Link naar uw LinkedIn-pagina Om uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden
Uw contactpersoon bij Dijstelberge & Omta Advocaten Om onze (digitale) berichten te kunnen personaliseren
Interessegebieden (praktijkgebieden, thema’s en/of sectoren) slechts voor zover u deze hebt opgegeven Om onze (digitale) berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale) berichten ontvangt
(Eerdere) Nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde (digitale) berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Contactgegevens van uw secretaresse Om contact met u op te kunnen nemen

*Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet evenement van Dijstelberge & Omta Advocaten heeft opgegeven.

 

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Dijstelberge & Omta Advocaten informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Dijstelberge & Omta Advocaten stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of andere (digitale) mailings.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
 1. uw onderneming houdt op te bestaan;
 2. in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Dijstelberge & Omta Advocaten;

 

 1. Uw rechten

U hebt het recht Dijstelberge & Omta Advocaten te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Dijstelberge & Omta Advocaten, Lopendediep 1, 9712 NV Groningen of via info@do-advocaten.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Uw persoonsgegevens en derden

Dijstelberge & Omta Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden.

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Dijstelberge & Omta Advocaten kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Dijstelberge & Omta Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dijstelberge & Omta Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.do-advocaten.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

 

 1. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Dijstelberge & Omta Advocaten, t.a.v. mr J.P. Dijstelberge, Lopendediep 1, 9712 NV Groningen of kunt u contact opnemen via info@do-advocaten.nl.